• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:

Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Zij primeren op deze van onze klanten en van onze leveranciers, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Artikel 2: Bestelling

Een bestelling moet door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden.
Iedere wijziging aan de bestelling dient door de klant schriftelijk, tijdig en rekening houdende met de noodzakelijke productietermijnen aangevraagd worden en is enkel aanvaard na schriftelijk akkoord van ons.
Bij annuleren van een bestelling door de klant, is de klant van rechtswege een schadevergoeding van 30 % van de waarde van het bestelde product verschuldigd. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd zonder afstand te doen van ons recht op integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 3: Levering

3.1. De opgegeven termijn van levering is slechts een ruwe schatting. Behoudens andersluidend beding of in geval van opzet of bedrog, zijn wij nooit voor laattijdigheid van uitvoering en levering verantwoordelijk.
3.2. De goederen worden geleverd ex works. Behoudens andersluidend beding, gebeurt de verzending op kosten van de koper. De verzending gebeurt sowieso op risico van de koper.
3.3. Indien een geval van overmacht de levering onmogelijk maakt, zelfs tijdelijk, of derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, behouden wij ons het recht voor het contract te beëindigen zonder vergoeding. Dergelijke gevallen van overmacht kunnen bijvoorbeeld zijn : brand, stakingen, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, opeisingen, oorlog, veranderingen in de economische toestanden, die onder meer muntontwaardingen voor gevolg zouden hebben, veranderingen in het douaneregime, enz... Deze opsomming kan niet als limitatief aanzien worden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Roeselare. Alle taksen, onkosten, vervoer- en verzekeringskosten vallen ten laste van de koper, tenzij anders overeengekomen. In de loop van de uitvoering van een bestelling mogen wij steeds alle waarborgen voor de betaling eisen die wij nuttig achten.
4.2. In geval een factuur niet betaald is op de vervaldag hebben wij het recht de levering en/of de werken te schorsen of de overeenkomst van rechtswege te ontbinden. In geval van ontbinding is de koper van rechtswege gehouden een schadevergoeding van 30 % van de waarde van de bestelde goederen verschuldigd. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd bovenop de niet-betaalde factuur. Deze forfaitaire vergoeding is verschuldigd zonder afstand te doen van ons recht op integrale vergoeding van de werkelijk geleden schade.
4.3. Alle niet-vervallen facturen zullen van rechtswege opeisbaar worden van zodra één factuur niet op de vervaldag betaald is.
4.4. Onze prijzen zijn netto en zonder korting. Alle sommen niet betaald 30 dagen na factuurdatum of op de vermelde vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest op zoals bepaald in artikel 5 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelsrelaties.
4.5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 50 EURO en een maximum van 1500 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 5: Kwaliteit

De koper moet op het ogenblik van de levering de koopwaar onderzoeken op de conformiteit en de zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud binnen de 48 uren na levering brengt aanvaarding met zich mee.
Er worden geen klachten aanvaard met betrekking tot zichtbare gebreken aan goederen die reeds werden geleverd aan derden.

De vrijwaringsplicht voor eventuele niet zichtbare gebreken is beperkt tot drie maanden vanaf leveringsdatum.
De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van de geleverde koopwaar.
Bij discussie betreffende de kwaliteit van het geleverde product en/of de oorzaak van een kwaliteitsprobleem te doen, wordt een deskundige van het Proefcentrum voor de Champignonteelt te Beitem-Rumbeke aangesteld om de nodige vaststelling betreffende de kwaliteitsproblemen te doen en de oorzaak hiervan aan te wijzen. De kost van deze deskundige wordt gedragen door de partij wiens stelling fout bleek.
Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of inkomensschade en verdere gevolgschade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de schade aan de gezondheid van planten, dieren en/of mensen, als gevolg van de consumptie en/of verwerking van onze producten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1.De goederen blijven onze eigendom, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan.
6.2.Ondanks het hierboven vermelde eigendomsvoorbehoud, gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst op de koper over.

Artikel 7:

Indien de koper de waren bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland en daaromtrent geen afzonderlijke, uitdrukkelijke, aanvullende of afwijkende bijzondere en voorafgaande overeenkomst gesloten wordt, dienen de waren, op het ogenblik van hun levering aan de koper te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

Artikel 8:

Wij zijn niet aansprakelijk voor de daden van onze aangestelden, ook niet bij opzet, bedrog of zware schuld.

Artikel 9:

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Kortrijk of van het Vredegerecht te Roeselare. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.

Artikel 10:

In geval van betwisting gaat de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden voor op de Franse en de Engelse versie.