• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bekrachtigde bepalingen, worden elke overeenkomst en/of verkoop beschouwd te zijn gesloten onder de voorwaarden die volgen:

Artikel 1 :

Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig. Zij primeren op deze van onze klanten en van onze leveranciers, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Artikel 2 :

Alle offerten zijn vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden, ook al is de offerte reeds getekend door onze klant.

Artikel 3 :

De opgegeven termijn van levering is slechts een ruwe schatting. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding of in geval van opzet of bedrog zijn wij nooit voor laattijdigheid van uitvoering en levering verantwoordelijk, noch kan de klant schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst eisen, zelfs niet bij zware fout. Zelfs in geval van uitdrukkelijk andersluidend beding, opzet of bedrog, dienen wij eerst in gebreke gesteld te worden, waarna na verloop van één maand, een forfaitaire schadevergoeding van 2,50 EURO/dag verschuldigd is tot op de dag van de afwerking. Zelfs bij ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel, is er aan de klant geen schadevergoeding verschuldigd, behalve in geval van opzet of bedrog.

Artikel 4 :

De goederen worden geleverd ex works. De verzending gebeurt op risico van de koper. Indien anders overeengekomen gebeurt de levering franco en is het risico ten laste van de verkoper.

Artikel 5 :

Indien een geval van overmacht de levering onmogelijk maakt, zelfs tijdelijk, of derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, behouden wij ons het recht voor het contract te beëindigen zonder vergoeding. Dergelijke gevallen van overmacht kunnen bijvoorbeeld zijn : brand, stakingen, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, opeisingen, oorlog, veranderingen in de economische toestanden, die onder meer muntontwaardingen voor gevolg zouden hebben, veranderingen in het douaneregime, enz... Deze opsomming kan niet als limitatief aanzien worden.

Artikel 6 :

Al onze facturen zijn betaalbaar te Roeselare, zelfs bij gebruik van wissels. Betalingen met wissels worden slechts aanvaard voor zover de bank die wil verdisconteren. De kosten en intresten hieraan verbonden komen steeds ten laste van de klant. Alle taksen, onkosten, vervoer- en verzekeringskosten vallen ten laste van de koper, tenzij anders overeengekomen. In de loop van de uitvoering van een bestelling mogen wij steeds alle waarborgen voor de betaling eisen die wij nuttig achten. In geval de klant nalaat één of meerdere facturen te betalen, hebben wij het recht de levering en/of de werken te schorsen en op kosten van de klant alle bewaringsmaatregelen te treffen, onverminderd alle rechten en vorderingen.

Artikel 7 :

Onze prijzen zijn netto en zonder korting. Alle sommen niet betaald 30 dagen na factuurdatum of op de vermelde vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 1,00 % per maand.

Artikel 8 :

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 50 EURO en een maximum van 1500 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 9 :

De koper moet op het ogenblik van de levering de koopwaar onderzoeken op de conformiteit en de zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud brengt aanvaarding met zich mee. In geval er nazicht noodzakelijk is, moet dit gebeuren binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen en binnen dezelfde termijn moeten de klachten worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Er worden geen klachten aanvaard met betrekking tot zichtbare gebreken aan goederen die reeds werden geleverd aan derden. De vrijwaringsplicht voor eventuele niet zichtbare gebreken is beperkt tot drie maanden vanaf leveringsdatum. De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van de geleverde koopwaar. Bij elke discussie betreffende de kwaliteit van het geleverde wordt bij wijze van minnelijke regeling een deskundige van het Proefcentrum voor de Champignonteelt te Beitem-Rumbeke aangesteld. Hij zal in een bemiddelende rol optreden om de toestand te evalueren en zal in samenspraak met beide partijen proberen een oplossing voor te stellen. Om bepaalde discussies op een serene manier te kunnen benaderen dienen de geregistreerde teeltgegevens door de champignonteler bewaard te worden zodat zij in discussiegevallen kunnen gebruikt worden. In geval van schade zijn wij steeds gerechtigd inzage in de geregistreerde teeltgegevens te vragen.

Tussen partijen wordt overeengekomen dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bedrijfs- en/of inkomensschade en verdere gevolgschade. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de schade aan de gezondheid van planten, dieren en/of mensen, als gevolg van de consumptie en/of verwerking van onze producten.

Artikel 10 :

De niet-betaling op gestelde termijn, het niet regelen van de geëiste voorschotten, alsook het niet leveren van de geëiste waarborgen, zullen ons het recht geven zonder enige verdere sommatie de desbetreffende orders, alsook de uitvoering van gelijk welke andere orders, welke wij met zelfde kopers zouden gecontracteerd hebben, te verbreken of te schorsen. Ingeval wij de schorsing zouden verkozen hebben, kunnen wij op elk ogenblik en zonder nieuwe sommatie noch reden bedoelde order verbreken. Dit onder voorbehoud van alle schadevergoeding als naar rechte, lastens de in gebreke gebleven kopers. In geval de koper de levering niet zou nemen, behouden wij ons het recht voor hetzij de uitvoering van het contract te vervolgen, hetzij door een enkel schrijven de verbreking ervan te bewerken, onder voorbehoud van alle schadeloosstelling als naar rechte. Indien wij ons akkoord verklaren om ondanks de bepalingen van artikel 2 een contract te verbreken of een gedeeltelijke bestelling uit te voeren, worden alle werkelijk gedane kosten betaald door de klant en de reeds betaalde voorschotten blijven definitief aan ons verworven, zelfs indien hun bedrag onze kosten overtreft, dit onder voorbehoud van alle schadevergoeding als naar rechte.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan.

Artikel 12 :

Ondanks het hierboven vermelde eigendomsvoorbehoud, gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst op de koper over.

Artikel 13 :

In geval de volledige prijs niet betaald is op de vervaldag, zal de koop van rechtswege ten nadele van de koper ex tunc ontbonden zijn, nadat de verkoper aan de koper een aangetekende brief verstuurd heeft met aanzegging dat de overeenkomst verbroken wordt ten nadele van de koper. In dit geval zal de koper tot integrale schadevergoeding gehouden zijn en blijven de reeds verrichte betalingen eigendom van de verkoper. Alle niet-vervallen facturen zullen onmiddellijk opeisbaar worden van zodra één factuur niet op de vervaldag betaald is.

Artikel 14 :

Indien de koper de waren bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland en daaromtrent geen afzonderlijke, uitdrukkelijke, aanvullende of afwijkende bijzondere en voorafgaande overeenkomst gesloten wordt, dienen de waren, op het ogenblik van hun levering aan de koper te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de comsuptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

Artikel 15 :

Wij zijn niet aansprakelijk voor de daden van onze aangestelden, ook niet bij opzet, bedrog of zware schuld.

Artikel 16 :

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Kortrijk of van het Vredegerecht te Roeselare. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk.